Menu

Information om anlægsarbejder 2019-2020

NYE BROER PÅ SLUSEHOLMEN

Sidste nyt: Aften- og natarbejde i krydset ved Sluseholmen/Sjællandsbroen fra d. 25.3

Frem til efteråret 2020 etableres tre nye broer på Sluseholmen. De nye broer er en del af lokalplanen og bliver del af områdets identitet. Broerne medfører omfattende anlægsarbejder og trafikale omlægninger på Sluseholmen. Grundejerforeningen Sluseholmen Syd ved Danica Pension er bygherre og har i samarbejde med rådgivere og entreprenører arbejdet på en plan for løbende at minimere generne for områdets brugere. Fra maj vil der blive spærret for gennemkørende biltrafik ad Sluseholmen (selve vejen fra Sjællandsbroen til Teglholmen). I de perioder bliver biltrafikken til og fra Sluseholmen derfor omlagt til midlertidige veje af hensyn til sikkerheden for alle og en hurtigere anlægsperiode. Følg med her på siden for at se de løbende ændringer for trafikanter i området.

SEND EN SMS MED TEKSTEN

"BROER"til1919

Vi sender dig kun informationer om kommende vejomlægninger i forbindelse med etableringen af de tre nye broer på Sluseholmen. Denne service er gratis. Du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at skrive “BROER STOP” til 1919.

MERE END BLOT BROER

Ved etableringen af de tre broer skal der tages hensyn til ombygningen af det komplekse ledningsnet, som løber langs vejen og dermed i broerne. Det drejer sig om alt fra vand og kloak til el og data. De tre broer får alle 1,60 m. i gennemsejlingshøjde og der kommer tilpas stor vandgennemstrømning ved broerne, til at sikre vandkvaliteten i kanalerne.

TRAFIK I KANALBYEN

Beboere i kanalbyen vil fortsat kunne køre til og fra deres bolig ad midlertidlige ruter, som i takt med byggeriet vil blive omlagt med tydelig skiltning.
Gang og cykeltrafik vil fortsat afvikles via Sluseholmen i byggeperioden.
For omlægning af busstoppesteder henvises til Movias hjemmeside.

SÅDAN KOMMER FREMTIDENS BROER TIL AT SE UD

Med deres træ og stål-design kommer de til at bidrage til områdets smukke kanalæstetik.

HOLD DIG OPDATERET VIA SMS

Find de aktuelle vejomlægningskort på sluseholmensbroer.dk, hvor man også kan tilmelde sig en SMS-service.
Se hvordan

GENNEMKØRENDE TRAFIK

I store dele af byggeperioden vil der blive spærret for gennemkørende biltrafik ad Sluseholmen (selve vejen fra Sjællandsbroen til Teglholmen).

ARBEJDET MED BROERNE KOMMER TIL AT FOREGÅ I FASER

Der vil løbende i perioden være trafikomlægninger, som tilrettelægges til så lidt gene som muligt.

De oftest stillede

SPØRGSMÅL OG SVAR

Vi opdaterer løbende denne side. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du skrive til MOE Rådgivende Ingeniører på info@sluseholmensbroer.dk

Hvorfor skal Sluseholmens hovedvej spærres?

Vejen spærres af hensyn til sikkerheden for trafikanter og håndværkere, når det store anlægsarbejde går i gang. Vi har desuden lavet en række trafikanalyser og udførelsesnotater, der viser, at ved at spærre vejen kan vi opnå den kortest mulige samlede anlægsperiode.

Hvor længe er vejen spærret?

Fra marts 2019 til september 2020 vil der være afspærringer forskellige steder på Sluseholmen i takt med, at projektet skrider frem. Her på siden kan du læse mere om, hvordan den aktuelle situation er. Der vil også være skilte i området, der dirigerer trafikken.

Hvorfor tager det så lang tid?

Anlæggelsen af de tre broer er et meget komplekst projekt med bl.a. mange forsyningsledninger, der skal bygges ind i de nye broer – uden at man kapper forsyningerne til området i mens. Det tager tid at udføre et projekt med så høj kompleksitet med mindst mulig gene.

Hvordan kommer jeg hjem, når vejen spærres?

Hvis du cykler eller går, kan du benytte samme rute som i dag, for vejen spærres kun for biltrafik. Hvis du kommer i bil, vil du blive nødt til at køre ad alternative ruter, men det vil under hele anlægsfasen være muligt at køre til alle ejendomme på Sluseholmen.

Kan jeg køre helt til min bolig/p-kælder?

Ja, men det kan være, du skal køre en anden vej, end du er vant til. Vi prøver at gøre området så tilgængeligt som muligt og laver løbende justeringer.

Hvordan kan jeg vide, hvilken vej jeg skal køre, hvornår?

Der vil være almindelige gule skilte i terræn, der dirigerer trafikken. Her på siden kan du hele tiden se de opdaterede rutekort for området.

Hvis du vil have en sms op til, at ruterne ændres eller ved pludseligt opståede ændringer, kan du melde dig til vores sms-service her.

Hvorfra og hvortil spærres vejen?

De tre broer (illustreret på kortet ovenfor) vil blive udført, sådan at Bro 1 bygges først, herefter Bro 3 og til sidst Bro 2. Rækkefølgen er valgt for at få koncentreret det arbejde, der påvirker trafikken mest muligt. Af denne grund kommer afspærringerne også til at ændre sig i takt med, at projektet skrider frem. 

Hvad sker der med busstoppestederne?

Der nedlægges et busstoppested. Det er busstoppestedet ved Thad Jones Vej (Sluseholmen), hvor bus 14 og 34 i dag stopper. Der vil stadig køre bus til og fra området, men ruterne vil være anderledes.

Du vil kunne se de ændrede busruter på movia.dk.

Hvem står bag projektet?

Bygherre er Grundejerforeningen Sluseholmen Syd v/ Danica Pension og MT Højgaard. Broerne er planlagt i samarbejde med Københavns Kommune som en del af lokalplanen for området.

Har borgerne været inddraget?

Broerne har været i høring i forbindelse med Lokalplan 310 (2005) og tillæg 3 (2009).Høringsperioden er forbi, men vi holder møder efter behov med grundejerforeningernes repræsentanter og erhverv i området for at sikre, alle har den information, de har brug for. Det første møde er den 25.2.

Påvirker anlægsarbejdet forsyningsnettet?

HOFOR har planlagt en interimsløsning, der betyder, at der kun er lille risiko for udfald i forsyningsnettet. Hvis man bliver nødt til at afbryde vand/el/varme i korte perioder, vil entreprenøren sætte opslag op i opgangene og der sendes en varslings-sms ud til de telefoner, der er registreret i området.

Kommer der lange kører på Teglholmsgade, når Sluseholmen spærres?

Der er pres på trafikken i området, og der vil sandsynligvis fortsat være kødannelser i myldretiden. Når vejen Sluseholmen spærres i maj, åbnes Vestre Teglgade ud mod Vasbygade for at aflaste trafikken. Når byggeriet på A.C. Meyer Vænge er færdigt, vil Københavns Kommune igen dobbeltrette vejen, så på sigt bliver der en mulighed for at komme ind og ud til Teglholmen af den vej også. Al arbejdstrafik til bro-projektet finder sted via Sjællandsbroen.