Menu

Information om anlægsarbejder 2019-2020

NYE BROER PÅ SLUSEHOLMEN

Sidste nyt: Kenny Drews Vej spærres for biltrafik ved Sluseholmen (hjørnet ved Irma) fra tirsdag den 16. juli til fredag den 19. juli. Der vil være adgang til Kenny Drews Vej via Ernie Wilkins Vej.

Frem til efteråret 2020 etableres tre nye broer på Sluseholmen. De nye broer er en del af lokalplanen og bliver del af områdets identitet. Broerne medfører omfattende anlægsarbejder og trafikale omlægninger på Sluseholmen. Grundejerforeningen Sluseholmen Syd ved Danica Pension er bygherre og har i samarbejde med rådgivere og entreprenører arbejdet på en plan for løbende at minimere generne for områdets brugere. Fra juni vil der blive spærret for gennemkørende biltrafik ad Sluseholmen (selve vejen fra Sjællandsbroen til Teglholmen). I de perioder bliver biltrafikken til og fra Sluseholmen derfor omlagt til midlertidige veje af hensyn til sikkerheden for alle og en hurtigere anlægsperiode. Følg med her på siden for at se de løbende ændringer for trafikanter i området.

SEND EN SMS MED TEKSTEN

"BROER"til1919

Vi sender dig kun informationer om kommende vejomlægninger i forbindelse med etableringen af de tre nye broer på Sluseholmen. Denne service er gratis. Du kan til enhver tid afmelde dig denne service ved at skrive “BROER STOP” til 1919.

MERE END BLOT BROER

Ved etableringen af de tre broer skal der tages hensyn til ombygningen af det komplekse ledningsnet, som løber langs vejen og dermed i broerne. Det drejer sig om alt fra vand og kloak til el og data. De tre broer får alle 1,60 m. i gennemsejlingshøjde og der kommer tilpas stor vandgennemstrømning ved broerne, til at sikre vandkvaliteten i kanalerne.

TRAFIK I KANALBYEN

Beboere i kanalbyen vil fortsat kunne køre til og fra deres bolig ad midlertidlige ruter, som i takt med byggeriet vil blive omlagt med tydelig skiltning.
Gang og cykeltrafik vil fortsat afvikles via Sluseholmen i byggeperioden.
For omlægning af busstoppesteder henvises til Movias hjemmeside.

SÅDAN KOMMER FREMTIDENS BROER TIL AT SE UD

Med deres træ og stål-design kommer de til at bidrage til områdets smukke kanalæstetik.

HOLD DIG OPDATERET VIA SMS

Find de aktuelle vejomlægningskort på sluseholmensbroer.dk, hvor man også kan tilmelde sig en SMS-service.
Se hvordan

GENNEMKØRENDE TRAFIK

I store dele af byggeperioden vil der blive spærret for gennemkørende biltrafik ad Sluseholmen (selve vejen fra Sjællandsbroen til Teglholmen).

ARBEJDET MED BROERNE KOMMER TIL AT FOREGÅ I FASER

Der vil løbende i perioden være trafikomlægninger, som tilrettelægges til så lidt gene som muligt.

De oftest stillede

SPØRGSMÅL OG SVAR

Vi opdaterer løbende denne side. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du skrive til MOE Rådgivende Ingeniører på info@sluseholmensbroer.dk

Hvorfor skal Sluseholmens hovedvej spærres?

Vejen spærres af hensyn til sikkerheden for trafikanter og håndværkere, når det store anlægsarbejde går i gang. Vi har desuden lavet en række trafikanalyser og udførelsesnotater, der viser, at ved at spærre vejen kan vi opnå den kortest mulige samlede anlægsperiode.

Hvad sker der undervejs i projektet?

Den 27. maj begynder vi forberedende arbejder til cykelstier på Vester Teglgade og Sluseholmen. Det betyder, at adgang fra Sluseholmen til Otto Brandenburgs Vej spærres. I begyndelsen af juni har vi påbegyndt anlæg af kanaler og broer. Derfor er vejen Sluseholmen spærret helt. Afspærringerne ændrer sig i takt med, at projektet skrider frem. Det betyder, at der kan ske ændringer af de datoer, vi melder ud her på siden. Ved større ændringer sender vi sms ud til dem, der har tilmeldt sig tjenesten.

Hvor længe er vejen spærret?

Vejen Sluseholmen er spærret for gennemkørende biltrafik frem til september 2020. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme igennem.

Hvorfor tager det så lang tid?

Anlæggelsen af de tre broer er et meget komplekst projekt med bl.a. mange forsyningsledninger, der skal bygges ind i de nye broer – uden at vi lukker for forsyningerne til området imens. Det tager tid at udføre et projekt med så høj kompleksitet til mindst mulig gene.

Hvordan kommer jeg hjem, når vejen er spærret?

Hvis du cykler eller går, kan du benytte samme rute som i dag, for vejen er kun spærret for biltrafik. Hvis du kommer i bil, vil du blive nødt til at køre ad alternative ruter, men det vil under hele anlægsfasen være muligt at køre til alle ejendomme på Sluseholmen.

Kan jeg køre helt til min bolig/p-kælder?

Ja, men det kan være, du skal køre en anden vej, end du er vant til. Vi prøver at gøre området så tilgængeligt som muligt og laver løbende justeringer.

Hvordan kan jeg vide, hvilken vej jeg skal køre, hvornår?

Der vil være almindelige gule skilte, der omdirigerer trafikken. Her på siden kan du hele tiden se de opdaterede rutekort for området.

Hvis du vil have en sms op til, at ruterne ændres eller ved pludseligt opståede ændringer, kan du melde dig til vores sms-service.

Hvorfra og hvortil er vejen Sluseholmen spærret?

Afspærringerne ændrer sig i takt med, at projektet skrider frem. Øverst på denne hjemmeside kan du altid se et kort over den akutelle situation.

Hvad sker der med busruterne?

Når vejen spærres, kører Movia efter en ny plan. Følg med på rejseplanen.dk og på dinoffentligetransport.dk, eller ring til Movias kundeservice på telefon 70 15 70 00.

Hvem står bag projektet?

Bygherre er Grundejerforeningen Sluseholmen Syd v/ Danica Pension og MT Højgaard. Broerne er planlagt i samarbejde med Københavns Kommune som en del af lokalplanen for området.

Har borgerne været inddraget?

Broerne har været i høring i forbindelse med Lokalplan 310 (2005) og tillæg 3 (2009). Høringsperioden er forbi, men vi holder møder efter behov med grundejerforeningernes repræsentanter og erhverv i området. I februar og marts 2019 har det været afholdt i alt tre møder. Hvis du ønsker referat fra møderne, kan du skrive til info@sluseholmensbroer.dk

Påvirker anlægsarbejdet forsyningsnettet?

HOFOR har planlagt en interimsløsning, der betyder, at der kun er lille risiko for udfald i forsyningsnettet. Hvis man bliver nødt til at afbryde vand/el/varme i korte perioder, vil entreprenøren sætte opslag op i opgangene, og der sendes en varslings-sms ud til de telefoner, der er registreret i området.

Kommer der lange kører på Teglholmsgade, når Sluseholmen spærres?

Der er pres på trafikken i området, og der vil sandsynligvis fortsat være kødannelser i myldretiden. Når vejen Sluseholmen spærres i starten af juni, åbnes Vestre Teglgade ud mod Vasbygade for at aflaste trafikken. Når byggeriet på A.C. Meyers Vænge er færdigt, vil Københavns Kommune igen dobbeltrette vejen, så på sigt bliver der en mulighed for at komme ind og ud til Teglholmen af den vej også. Al arbejdstrafik til bro-projektet finder sted via Sjællandsbroen.

Er der nogle perioder, der vil være særligt støjende arbejde?

Der kan forekomme særligt støjende arbejder, fx når der fræses asfalt op, og når der rammes spuns. Det støjende arbejde er planlagt til at blive foretaget i dagsperioden på hverdage.

I første omgang skal vi ramme spuns i ca. 4 uger fra uge 27 og frem. De første 14 dage vil der være mest støj.

Hvorfor spærres adgangen til Otto Brandenburgs Vej ved Sluseholmen?

Der skal etableres nye cykel- og gangstier, inden vejen Sluseholmen lukkes for trafik den 1. juni.

Hvordan bliver sikkerheden for cyklister på Teglholmen når vejen lukkes?

Der etableres en cykelsti med betonbarrierer for at beskytte cyklisterne.

Hvornår på dagen arbejder I?

Anlægsarbejdet er aftalt med Københavns Kommune. Vi overholder kommunens gældende regler for, hvornår vi må arbejde og støje. Vi arbejder derfor fra kl. 7.00-18.00 på hverdage og 08.00-17.00 i weekenden.

Særligt støjende arbejde (fx nedramning af spuns) laves efter kl. 8 og inden kl. 17.00 og kun på hverdage. Det arbejde, der har været i krydset ved Sjællandsbroen fra 25. marts til 4. maj 2019, har været et særtilfælde.

Her er arbejdet foregået om natten af hensyn til trafikafviklingen på Sjællandsbroen.

Kan ambulancer og andre redningskøretøjer finde vej ind i området?

Ja, vi informerer løbende beredskabsmyndighederne, så de er orienteret om arbejdet i området.

Hvorfor er der blevet nedlagt parkering på Teglholmen?

De ændrede parkeringsforhold på Teglholmen er et resultat af broprojekt på Sluseholmen. For at sikre, at trafikken kan afvikles i hele området er der lavet en samlet trafikplan, som vejmyndighederne ved Københavns Kommune har godkendt. En del af denne plan er afspærringerne til cykelsti på Teglholmen. Det er desværre gået ud over p-pladserne og betyder, at billisterne må finde andre muligheder for parkering. Cyklisterne har omvendt fået tryggere forhold. Ruten er en del af den populære cykelrute Havneringen, så cyklisternes sikkerhed har været en høj prioritet.